Howpsuz gelejege Ynamly garaýyş

Siziň işiňiziň we durmuşyňyz üçin möhüm bolan ähli maglumatlaryň goragy, dolandyryşy we gözegçiligi üçin kämil we ynamly tehnologiýalar

Kepillikli

Hyzmatlarymyz

Howpsuzlyga doly kepillik
Takyk seljerme
Hakyky wagtdaky hasabat
Web Analytics

Ynamly Çözgüt

Web Seljerme
  • Öz ulanyjylaryňyzyň isleglerini we maksatlaryny has gowy öwrenmek bilen hyzmatlaryňyzy hasda kämilleşdiriň
  • Web sahypaňyzyň ulanylyşy baradaky ähli maglumatlary tertipli, takyk we hakyky wagtda görnüşinde öwreniň
  • Ýörite niýetlenen grafikleriň we hasaplama usullarynyň kömegi bilen öz islegleriňizi kanagatlandyrýan görnüşinde interfeýsi sazlaň
Ulgamlaýyn dolandyryş
Enjamlaryň howpsuzlygy
Islendik enjamda dolandyryş
Web Analytics

Ynamly Çözgüt

Maglumat Goragy
  • Islendik enjamda ulanmak bilen öz kompýuteriňizdaki USB portlary we beýleki baglaýjylary dolandyryň
  • Tötänleýin ýada bilkastlaýyn edilen hüjümlerden goranmak bilen öz maglumatlaryňyzyň goragyny üpjün ediň
  • Ulgamlaýyn dolandyryşyň kömegi bilen öz iş ýeriňizdäki kompýuter enjamlaryňyzy uzak aralykdan gözegçilik ediň
Howpsuzlyga doly kepillik
100% gözegçilik
Hakyky wagtdaky hasabat
Web Analytics

Ynamly Çözgüt

Tor Gözegçiligi
  • Iş ýeriňizdäki ulgamlaýyn torda bar bolan ähli enjamlara gözegçilik ediň we ony öz islegleriňize görä sazlaň
  • Tor boýunça statistika, maglumatlaryň netijelerine we beýleki hasabatlara hakyky wagtda gözegçilik ediň
  • Iş ýeriňizdäki ulgamlaýyn torlaryň we hostlaryň howpsuzlygyny doly derejede kepillik
Biz bilen

Habarlaşmak üçin